Thiết bị công, nông: 5070
1 Máy bơm nhiệt bể bơi kita de-46wdy 15h55-16/01 Hà Nội
2 Máy bơm nhiệt bể bơi kita de-92wdy 15h36-16/01 Hà Nội
3 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn chất lỏng phi 200, phi 114, phi 100, phi 90, phi 76, phi 75, phi 64 12h42-16/01 Bình Dương
4 Ống nhựa lõi kẽm( thép) chịu dầu phi 21, phi 25, phi 27, phi 32, phi34, phi 38, phi 40, phi 42, phi 12h39-16/01 TP HCM
5 Ống nhựa lõi thép( kẽm) hút nước thải phi 38, phi 40, phi 50, phi 60, phi 76, phi 90, phi 100 12h34-16/01 Hải Phòng
6 Ống nhựa mềm xoắn kẽm( thép) d42, d48, d64, d76, d114, d120, d150, d168 giá tốt 12h30-16/01 Long An
7 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn xăng dầu phi 38, phi 40, phi 50, phi 60, phi 76, phi 75, phi 90 12h26-16/01 Vĩnh Phúc
8 Ống nhựa lõi kẽm( thép) chịu áp lực phi 40, phi 42, phi 50, phi 60, phi 76, phi 90, phi 100 12h08-16/01 Vĩnh Phúc
9 Ống nhựa lõi kẽm( thép) hút nước phi 34, phi 38, phi 40, phi 50, phi 60, phi 75, phi 76 12h02-16/01 Vĩnh Phúc
10 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn hóa chất lỏng phi42, phi50, phi60, phi75, phi90, 100, 120 11h57-16/01 Đà Nẵng
11 Ống nhựa lõi kẽm( thép) chịu xăng dầu phi 38, phi 42, phi50, phi 60, phi 75, phi 76 11h53-16/01 Đà Nẵng
12 Ống nhựa lõi thép dẫn dầu, dẫn nước, dẫn hóa chất lỏng phi 34, phi 38, phi 40, phi 42, phi 48 11h47-16/01 Đà Nẵng
13 Ống nhựa lõi kẽm ( thép) dẫn dầu phi 20, phi 21, phi 25, phi 27, phi 32, phi 34, phi 38, phi 40, 11h42-16/01 Đà Nẵng
14 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn chất lỏng phi 168, phi 200, phi 114, phi 100, phi 90, phi 76, phi 75 11h09-15/01 Bình Dương
15 Ống nhựa lõi kẽm( thép) bơm xi măng, hút hạt nhựa, bơm cát, bơm nước, dẫn khí, dẫn nước, dẫn dầu 11h00-15/01 TP HCM
16 Ống nhựa lõi thép( kẽm) hút nước thải phi 38, phi 40, phi 50, phi 60, phi 76, phi 90, phi 100 10h56-15/01 Hải Phòng
17 Ống nhựa lõi thép( kẽm) dẫn chất lỏng phi 40, phi 50, phi 60, phi 76, phi 90, phi 100, phi 114 10h47-15/01 TP HCM
18 Ống nhựa mềm pvc lõi thép( kẽm) phi 34, phi 38, phi 40, phi 48, phi 50, phi 60, phi 76, phi 75 10h41-15/01 TP HCM
19 Ống nhựa mềm xoắn kẽm( thép) d38, d42, d48, d64, d76, d114, d120, d150, d168 giá tốt 10h35-15/01 Long An
20 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn xăng dầu phi 34, phi 38, phi 40, phi 50, phi 60, phi 76, phi 75, phi 90 10h27-15/01 Vĩnh Phúc
21 Ống nhựa lõi kẽm( thép) chịu áp lực phi 38, phi 40, phi 42, phi 50, phi 60, phi 76, phi 90, phi 100 10h04-15/01 Vĩnh Phúc
22 Ống nhựa lõi kẽm( thép) hút nước phi 34, phi 38, phi 40, phi 50, phi 60, phi 75, phi 76 10h00-15/01 Vĩnh Phúc
23 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn hóa chất lỏng phi40, phi42, phi50, phi60, phi75, phi90, 100, 120 09h55-15/01 Đà Nẵng
24 Ống nhựa lõi kẽm( thép) chịu xăng dầu phi 34, phi 38, phi 42, phi50, phi 60, phi 75, phi 76 09h50-15/01 Đà Nẵng
25 Ống nhựa lõi thép dẫn dầu, dẫn nước, dẫn hóa chất lỏng phi 27, phi 34, phi 38, phi 40, phi 42, phi 09h43-15/01 Đà Nẵng
26 Ống nhựa lõi kẽm ( thép) bơm hóa chất lỏng, dẫn xăng dầu, hút nước hàng cao cấp, giá tốt nhất 09h40-15/01 Đà Nẵng
27 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn chất lỏng phi 150, phi 168, phi 200, phi 114, phi 100 hàng cao cấp 09h22-15/01 Bình Dương
28 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn xi măng, hút hạt nhựa, bơm cát, bơm nước, dẫn khí, dẫn nước, dẫn dầu 09h12-15/01 TP HCM
29 Ống nhựa lõi thép( kẽm) hút nước thải phi 34, phi 38, phi 40, phi 50, phi 60, phi 76, phi 90, phi 09h07-15/01 Hải Phòng
30 Ống nhựa lõi thép( kẽm) dẫn chất lỏng phi 38, phi 40, phi 50, phi 60, phi 76, phi 90, phi 100 09h02-15/01 TP HCM
31 Ống nhựa mềm pvc lõi thép( kẽm) phi 32, phi 34, phi 38, phi 40, phi 48, phi 50, phi 60, phi 76 15h03-14/01 TP HCM
32 Ống nhựa lõi kẽm( thép) chịu áp lực phi 34, phi 38, phi 40, phi 42, phi 50, phi 60, phi 76 11h51-14/01 Vĩnh Phúc
33 Ống nhựa lõi kẽm( thép) hút nước phi 32, phi 34, phi 38, phi 40, phi 50, phi 60, phi 75 hàng cao cấp 11h47-14/01 Vĩnh Phúc
34 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn hóa chất lỏng phi38, phi40, 42, 50, 60, 75, 90, 100, 120 11h44-14/01 Đà Nẵng
35 Ống nhựa lõi kẽm( thép) chịu xăng dầu phi 27, phi 34, phi 38, phi 42, phi50, phi 60, phi 75 giá tốt 11h40-14/01 Đà Nẵng
36 Ống nhựa lõi thép dẫn dầu, dẫn nước, dẫn hóa chất lỏng, ống nhựa dẻo lõi thép( kẽm) hàng cao cấp 11h33-14/01 Đà Nẵng
37 Ống nhựa lõi kẽm ( thép) hút hóa chất lỏng, dẫn xăng dầu, hút nước hàng cao cấp, giá tốt nhất 11h28-14/01 Đà Nẵng
38 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn chất lỏng phi 120, phi 150, phi 168, phi 200, phi 114 hàng cao cấp 11h17-14/01 Bình Dương
39 Ống nhựa lõi kẽm( thép) hút bụi gỗ, xi măng, hút hạt nhựa, bơm cát, bơm nước, dẫn khí, dẫn nước, 11h07-14/01 TP HCM
40 Ống nhựa lõi thép( kẽm) hút nước thải phi 32, phi 34, phi 38, phi 40, phi 50, phi 60, phi 76, phi 90 11h04-14/01 Hải Phòng
41 Ống nhựa lõi thép( kẽm) dẫn chất lỏng phi 34, phi 38, phi 40, phi 50, phi 60, phi 76, phi 90 10h59-14/01 TP HCM
42 Ống nhựa mềm pvc lõi thép( kẽm) phi 25, phi 32, phi 34, phi 38, phi 40, phi 48, phi 50 10h54-14/01 TP HCM
43 Ống nhựa mềm xoắn kẽm( thép) d27, d34, d38, d42, d48, d64, d76, d114, d120 giá tốt 10h40-14/01 Long An
44 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn xăng dầu phi 27, phi 32, phi 34, phi 38, phi 40, phi 50, phi 60 10h37-14/01 Vĩnh Phúc
45 Ống nhựa lõi kẽm( thép) chịu xăng dầu phi 20, phi 27, phi 34, phi 38, phi 42, phi50, phi 60, phi 75 10h34-14/01 Đà Nẵng
46 Ống nhựa lõi thép dẫn nước, dẫn dầu, dẫn hóa chất lỏng, ống nhựa dẻo lõi thép( kẽm) hàng cao cấp 10h31-14/01 Đà Nẵng
47 Ống nhựa lõi kẽm ( thép) dẫn hóa chất lỏng, dẫn xăng dầu, hút nước hàng cao cấp, giá tốt nhất 10h28-14/01 Đà Nẵng
48 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn chất lỏng phi 118, phi 120, phi 150, phi 168, phi 200 hàng cao cấp 12h51-12/01 Bình Dương
49 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn hoá chất, dẫn dầu, ống nhựa lõi thép hút bụi gỗ, xi măng, hút hạt nhựa, 12h46-12/01 TP HCM
50 Ống nhựa lõi thép( kẽm) hút nước thải phi 32, phi 34, phi 38, phi 40, phi 50, phi 60, phi 76, phi 90 12h33-12/01 Hải Phòng
51 Ống nhựa lõi thép( kẽm) dẫn chất lỏng phi 32, phi 34, phi 38, phi 40, phi 50, phi 60, phi 76, phi 90 12h29-12/01 TP HCM
52 Ống nhựa mềm pvc lõi thép( kẽm) phi 21, phi 25, phi 32, phi 34, phi 38, phi 40, phi 48, phi 50 12h25-12/01 TP HCM
53 Ống nhựa mềm xoắn kẽm( thép) d25, d27, d34, d38, d42, d48, d64, d76, d114, d120 12h21-12/01 Long An
54 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn xăng dầu phi 25, phi 32, phi 34, phi 38, phi 40, phi 50, phi 60 12h17-12/01 Vĩnh Phúc
55 Ống nhựa lõi kẽm( thép) chịu áp lực phi 27, phi 32, phi 34, phi 38, phi 40, phi 42, phi 50, phi 60 12h12-12/01 Vĩnh Phúc
56 Ống nhựa lõi kẽm( thép) hút nước phi 25, phi 32, phi 34, phi 38, phi 40, phi 50, phi 60, phi 75 12h08-12/01 Vĩnh Phúc
57 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn hóa chất lỏng phi 27, 34, 38, 40, 42, 50, 60, 75, 90, 100, 120 12h04-12/01 Đà Nẵng
58 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm phi 38, phi 42, phi50, phi 12h00-12/01 Đà Nẵng
59 Ống nhựa lõi kẽm dẫn nước, dẫn dầu, dẫn hóa chất lỏng, ống nhựa dẻo lõi thép( kẽm) hàng cao cấp 11h54-12/01 Đà Nẵng
60 Ống nhựa lõi kẽm ( thép) dẫn xăng dầu, dẫn hóa chất lỏng, hút nước hàng cao cấp, giá tốt nhất 11h51-12/01 Đà Nẵng
61 0973390135- pa lăng lắc tay xích nhật bản kondotec 1.5 tấn giá siêu rẻ, pa lăng nhật giá tốt nhất 10h46-12/01 Hà Nội
62 Ống nhôm nhún giá rẻ phi 200, ống nhôm chịu nhiệt giá rẻ 16h16-11/01 Hà Nội
63 Ống nhựa xoắn kẽm( thép) dẫn chất lỏng phi 114, phi 118, phi 120, phi 150, phi 168, phi 200 14h14-10/01 Bình Dương
64 Ống nhựa lõi kẽm( thép) bơm hoá chất, dẫn dầu, ống nhựa lõi thép hút bụi gỗ, xi măng, hút hạt nhựa, 14h08-10/01 TP HCM
65 Ống nhựa lõi thép( kẽm) hút nước thải phi27, phi34, phi38, phi40, phi 50, phi60 14h02-10/01 Hải Phòng
66 Ống nhựa lõi thép( kẽm) dẫn chất lỏng phi 27, phi 32, phi34, phi 38, phi 40, phi 50, phi 60 13h50-10/01 TP HCM
67 Ống nhựa mềm pvc lõi thép( kẽm) phi 20, phi 25, phi 32, phi 34, phi 38, phi 40 13h46-10/01 TP HCM
68 Ống nhựa mềm xoắn kẽm( thép) d21, d27, d34, d38, d42, d48, d64, d76, d114, d120 13h38-10/01 Long An
69 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn xăng dầu d27, d34, d38, d40, d42, d50, d60, d76, d90, d100 13h32-10/01 Vĩnh Phúc
70 Ống nhựa lõi kẽm( thép) chịu áp lực phi27, phi32, phi34, phi38, phi40, phi42, phi60, 76, 90 13h27-10/01 Vĩnh Phúc
71 Ống nhựa lõi kẽm( thép) hút nước d20, d25, d32, d34, d38, d40, d50, d60, d75, d90, d100, d114 13h22-10/01 Vĩnh Phúc
72 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn hóa chất lỏng phi 20, 27, 34, 38, 40, 42, 50, 60, 75, 90, 100, 120 13h17-10/01 Đà Nẵng
73 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm phi 34, phi 38, phi 42, 13h12-10/01 Đà Nẵng
74 Ống nhựa dẻo lõi thép, ống nhựa dẻo lõi kẽm, ống nhựa lõi kẽm dẫn nước, dẫn dầu, dẫn hóa chất lỏng 13h04-10/01 Đà Nẵng
75 Ống nhựa lõi kẽm ( thép) hút xăng dầu, dẫn hóa chất lỏng, hút nước hàng cao cấp, giá tốt nhất 12h52-10/01 Đà Nẵng
76 Ống nhựa kẽm trắng dẫn chất lỏng phi 90, phi 100, phi 114, phi 118, phi 120, phi 150, phi 168, phi 12h26-10/01 Bình Dương
77 Ống nhựa trong suốt bơm hoá chất, dẫn dầu, ống nhựa lõi thép hút bụi gỗ, xi măng, hút hạt nhựa, bơm 12h19-10/01 TP HCM
78 Ống nhựa lõi thép( kẽm) hút nước thải d21, d25, d27, d34, d38, d40, d50, d60, d76, d90, d100, d114, 12h13-10/01 Hải Phòng
79 Ống nhựa lõi thép( kẽm) dẫn chất lỏng phi 21, phi 25, phi 27, phi 32, phi34, phi 38, phi 40, phi 12h08-10/01 TP HCM
80 Ống nhựa mềm pvc lõi thép d20, d25, d32, d34, d38, d40, d50, d60, d75, d90, d100, d120, d150, d168, 12h03-10/01 TP HCM
81 Ống nhựa mềm xoắn kẽm d21, d27, d34, d38, d42, d48, d64, d76, d114, d120, d150, d168, d200 11h59-10/01 Long An
82 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn xăng dầu d27, d34, d38, d40, d42, d50, d60, d76, d90, d100, d114, d120, 11h54-10/01 Vĩnh Phúc
83 Ống nhựa lõi kẽm chịu áp lực phi27, phi32, phi34, phi38, phi40, phi42, phi60, 76, 90, 100, 114, 120, 11h51-10/01 Vĩnh Phúc
84 Ống nhựa lõi kẽm hút nước d20, d25, d32, d34, d38, d40, d50, d60, d75, d90, d100, d114, d120, d150, 11h47-10/01 Vĩnh Phúc
85 Ống nhựa lõi kẽm dẫn hóa chất lỏng phi 20, 27, 34, 38, 40, 42, 50, 60, 75, 90, 100, 110, 114, 118, 11h41-10/01 Đà Nẵng
86 Ống nhựa lõi kẽm dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm phi 34, phi 38, phi 42, phi50, phi 11h37-10/01 Đà Nẵng
87 Ống nhựa kẽm trắng dẫn chất lỏng phi 90, phi 100, phi 114, phi 118, phi 120, phi 150, phi 168, phi 11h32-10/01 Bình Dương
88 Ống nhựa trong suốt bơm hoá chất, dẫn dầu, ống nhựa lõi thép hút bụi gỗ, xi măng, hút hạt nhựa, bơm 11h19-10/01 TP HCM
89 Ống nhựa lõi thép( kẽm) hút nước thải d21, d25, d27, d34, d38, d40, d50, d60, d76, d90, d100, d114, 11h08-10/01 Hải Phòng
90 Ống nhựa lõi thép( kẽm) dẫn chất lỏng phi 21, phi 25, phi 27, phi 32, phi34, phi 38, phi 40, phi 11h00-10/01 TP HCM
91 Ống nhựa mềm pvc lõi thép d20, d25, d32, d34, d38, d40, d50, d60, d75, d90, d100, d120, d150, d168, 10h55-10/01 TP HCM
92 Nồi ninh xương bằng điện ở hà nội hiện nay giá thế nào 16h44-09/01 Hải Phòng
93 Ống nhựa mềm xoắn kẽm d21, d27, d34, d38, d42, d48, d64, d76, d114, d120, d150, d168, d200 16h18-09/01 Long An
94 Ống nhựa lõi kẽm( thép) dẫn xăng dầu d27, d34, d38, d40, d42, d50, d60, d76, d90, d100, d114, d120, 16h15-09/01 Vĩnh Phúc
95 Ống nhựa lõi kẽm hút nước d20, d25, d32, d34, d38, d40, d50, d60, d75, d90, d100, d114, d120, d150, 16h06-09/01 Vĩnh Phúc
96 Ống nhựa lõi kẽm dẫn hóa chất lỏng phi 20, 27, 34, 38, 40, 42, 50, 60, 75, 90, 100, 110, 114, 118, 16h02-09/01 Đà Nẵng
97 Ống nhựa lõi kẽm dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm phi 34, phi 38, phi 42, phi50, phi 15h59-09/01 Đà Nẵng
98 Ống nhựa lõi kẽm hút nước, hút xăng dầu, dân hóa chất lỏng hàng cao cấp, giá tốt nhất 15h52-09/01 Đà Nẵng
99 Ống nhựa dẻo lõi thép, ống nhựa dẻo lõi kẽm dẫn nước, dẫn dầu, dẫn hóa chất lỏng giá tót 15h48-09/01 Đà Nẵng
100 Ống nhựa lõi kẽm hút nước, hút xăng dầu, dân hóa chất lỏng hàng cao cấp, giá tốt nhất 15h43-09/01 Đà Nẵng